Yến hũ chưng đường phèn

    yến tươi hũ chưng sẵn